• info@ulkemisitme.com
  • 0322 454 01 04

KVKK

ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında siz veri sahiplerini ‘ilgili kişi olarak’,kişisel verilerinizin ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ  tarafından işlenmesine ilişkin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu

ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ olarak kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi sürecinde kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemekte bu kapsamda verilerinizi; Kanun’a uygun şekilde saklayacak,işleyecek,kaydedebilecek,güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek aktarılabilecektir.

2- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimiz kapsamında elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

            Kişisel verileriniz,6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ tarafından; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

4- Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ tarafından, KVK Kanunda yer alan veri işleme şartları dahilinde, faaliyetlerimizi yürütmek, ilgililere sunulan hizmetlerin kusursuz olmasını temin amacıyla; SGK,Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,Gerçek kişiler veya Özel Hukuk Tüzel kişilerine veri aktarımı  gerçekleştirilebilmektedir.

 5- Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ’e başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini

veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

zararın giderilmesini talep etme.

6-Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

     Kişisel veri sahipleri olarak;Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ,Kişisel veri başvuru formunu talimatlara uygun olarak doldurarak formun imzalı bir nüshasını Güvenevler mh Hüseyin Okan merzeci Bul. kuru Apt no:530/2 Yenişehir MERSİN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalayarak adana@ulkemisitme.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ancak; ayrıca bir maliyet doğması halinde ÜLKEM İŞİTME CİHAZLARI MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.01/01/2022

whatsapp